ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WWW.SYRIUSSHOP.HUWEBOLDAL REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI ÉS LÁTOGATÓI RÉSZÉRE

1.            BEVEZETŐ

A shop.syrius.hu- a továbbiakban: Weblap –üzemeltetője  SYRIUS TECH KFT. ( a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat ) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 rendelete alapján készült,  figyelemmel a 2011.éviCXII.törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: SYRIUS TECH KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC Futó u. 74.

Az adatkezelő e-mail címe:info@syrius.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 46 500 822 Honlap: https://www.syrius.hu

 

2.            FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely a azonosító, például név, szám, hely meghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat,DNS- minta, íriszkép) rögzítése

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadikfél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadikfél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel , az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog-ide értve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket-, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru ) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

• GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 

3.            FELHASZNÁLÓKKÖRE

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

4.            AZ ADATKEZELÉSIRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adat védelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

5.            FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

• Az adatkezelés célja,hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást ( azaz nem kizárólag a rendelések kiszolgálása, hanem a továbbiakban például érdeklődés specifikusan tájékoztatás nyújtása, akciós termékek ismertetése,nyújthasson. Az adatkezelés jog alapja: az érintett személy hozzájárulása.

• Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs, és nem regisztrált felhasználói.

• Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

• Az adat kezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult .Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

• Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

• Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panaszbenyújtásának jogával.

• Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

  A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

6.            WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

• Az adatkezelés célja: többlet szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel, és folyamatos kapcsolattartás.

• A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

• Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldöttlevélben.

• Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldöttlevélben.

• Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

 

Név

Azonosítás,

kapcsolattartás, számlázás.

 

Cégnév

Azonosítás,

kapcsolattartás, számlázás.

 

Cím

Azonosítás,

kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás,

kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás,

kapcsolattartás.

Regiszráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

 

• A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

• A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres” checkbox” szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és e tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

7.            MEGRENDELÉS LEADÁSA

• Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartás,  számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

• Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

• Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

• Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

• Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

• A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre

Azadatkezelésiadatokkonkrétcélja

 

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Email

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai

 

A termék azonosítása.

Regisztrációidőpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres „checkbox” szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

8.            SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

• Az adatkezelés célja: számla kiállítása és küldése.

• Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

• Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató vevő partnerei.

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

• Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

• Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

• A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre

Azadatkezelésiadatokkonkrétcélja

 

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

 

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Email

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám/adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

 

Technikai információs művelet.

 

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres „checkbox” szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és e tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

9.            HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.

A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mailcímre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulása kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelő cégjegyzék száma: 05 09 030524

Az igénybe vett adatfeldolgozó: Syrius-Tech Kft.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, Kapcsolattartás

Email

Azonosítás, kapcsolattartás

Feliratkozás időpontja

 

Technikai információs művelet

IP cím

Technikai információs művelet

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailcím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mailcím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mailcímet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mailcím valódisága –ami a kapcsolattartást szolgálja –azonban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

10.          AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTSZEMÉLY

 

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy: Syrius-Tech Kft. (Székhely: MAGYARORSZÁG, 3508 Miskolc, Futó utca 74. ,Adószám: 26228880205, a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője (i), alkalmazottai/ megbízottjai/ közreműködői ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Tárhelyszolgáltató

Név/cégnév:   SYRIUS TECH KFT

Székhely: 3508 Miskolc, Futó u. 74

Telefon:+3646500822

E-mail: info@syrius.hu

 

Adószám: 26228880-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-030524

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adat kezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

11.          AZ ADATKEZELÉSIDŐTARTAMA

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

 

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti . /2011.éviCXII.törvény6.§(5)/

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000.évi C.törvény169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003.éviXCII.törvényben ez már nem hatályos, helyette van Art (2017. évi CL. tv. és 2017. évi CLI. tv. AIR. tv. Meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

 

12.          ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli és szállítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

 

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése:GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-LogisztikaiKft.

Az adatfeldolgozó székhelye: H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 29) 88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég neve: UAB “MailerLite

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég székhelye: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@mailerlite.com

 

Bankkártyás fizetéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Cib Bank Zrt.

Cím: 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.

Levelezési cím: 1537 BUDAPEST, Pf. 394.

Telefonszám: (36-1) 423-1000

E-mail cím: cib@cib.hu

Webcím: www.cib.hu

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

 

 

13.          SÜTIK(COOKIE-K)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

• Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

• Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

• Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

• Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

• A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

• Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

• Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információ csomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k(sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k(sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak- egy titkos, véletlenül generált számsort-amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie(süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv.5.§(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Önhozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldalszámos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

• Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

14.          KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy média eszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalom befogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+,Twitter,stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blog bejegyzések, kép-,videó-, és hanganyagok, üzenő falak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

             Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

             Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

             Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

             Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

             Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

             Az adatok megismerésére jogosultak:az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

             Az adat kezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

             Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelem bevenni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

15.          GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k(sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal valóvisszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhely felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics Java Script jelentést készítsen az adataikról ,telepíthetik a Google Analytics letiltó böngésző bővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics Java Script (ga.js ,analytics. js, és dc.js) számára,hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngésző bővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngésző bővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

16.          ADATVÉDELEM RÉSZLETESEN

 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

17.          AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSJOGOK

A tájékoztatáskéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

18.          AZADAT KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyre álljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

19.          AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

-              AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-              2011.éviCXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról.

-              A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagvédelméről szóló1995. éviLXVI. törvény.

-              A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm.rendelet.

-              2001.éviCVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-              2003.éviC. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének időpontja: 2019.12.01.

Az adat kezelő a változtatás jogát fenntartja.